OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti HumbleWood s.r.o., se sídlem Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00, IČO 05289785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 261292 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese https://velkoobchod.dogsie.cz (dále jen „Web velkoobchod.dogsie.cz“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.3.       Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webu velkoobchod.dogsie.cz a další související právní vztahy.

1.4.       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.5.       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.6.       Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů

“Prodávající nebo Provozovatel” – je provozovatel internetového obchodu na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Současně je Prodávající podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby nabízené na Webu velkoobchod.dogsie.cz.

„Kupujícím nebo Uživatelem“ se rozumí jakýkoli uživatel Webu velkoobchod.dogsie.cz a/nebo zákazník internetového obchodu na Webu velkoobchod.dogsie.cz, přičemž se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není (tedy je Podnikatelem).

„Kupující – spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

“Příjemce Zboží” – je Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla Kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které Kupující svá práva a povinnosti z Kupní smlouvy postoupil.

“Uzavření Kupní smlouvy” – okamžik doručení Potvrzení Objednávky Kupujícímu ze strany Prodávajícího (tj. akceptace Objednávky Prodávajícím), čímž dochází k uzavření Kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku jsou Prodávající a Kupující Kupní smlouvou vázáni a mají práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající.

„Registrace“ je zadání e-mailové adresy Uživatelem na Webu velkoobchod.dogsie.cz pro možnost realizace nákupů, využívání výhod klubového členství, účasti v soutěžích a dalších nabídek uveřejněných na Webu velkoobchod.dogsie.cz.

„Objednávka“ znamená nabídku na uzavření Kupní smlouvy učiněnou Kupujícím prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Náležitosti Objednávky jsou stanoveny dále v těchto Obchodních podmínkách.

„Potvrzení Objednávky“ znamená závazné potvrzení Objednávky e-mailem odeslaným Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

“Zbožím” se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zboží nabízené na Webu velkoobchod.dogsie.cz.

3. Zboží

3.1.       Zboží má povahu:

 • samostatných produktů, jak jsou nabízeny na Webu velkoobchod.dogsie.cz.

(dále společně jen „Zboží“).

4. Pravidla používání stránek www.dogsie.cz – Uživatelský účet

4.1.       Uzavírat Kupní smlouvy a využívat další služby Provozovatele poskytované prostřednictvím Webu velkoobchod.dogsie.cz je oprávněna každá fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba.

4.2.       Pro učinění Objednávky a uzavření Kupní smlouvy, jakož i pro využívání dalších služeb Provozovatele prostřednictvím Webu velkoobchod.dogsie.cz, je nutné se zaregistrovat (dále jen „Registrace“) na Webu velkoobchod.dogsie.cz, a to přímo na stránkách https://velkoobchod.dogsie.cz/muj-ucet (dále jen „Uživatelský účet“).

4.3.       Při Registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Kupující uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Uživatelského účtu dle tohoto odstavce.

4.4.       Na základě Registrace Kupujícího provedené na Webu velkoobchod.dogsie.cz může Kupující přistupovat do rozhraní svého Uživatelského účtu. Z rozhraní svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání Zboží.

4.5.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen šifrováním, uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Uživatelský účet v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

4.6.       Kupující je plně odpovědný za svou aktivitu na Webu velkoobchod.dogsie.cz., jakož i za jakoukoli újmu vzniklou Prodávajícímu nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Kupujícího stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Mimo jiné Kupující odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou v případě, že Kupující způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí Web velkoobchod.dogsie.cz třetím osobám.

4.7.       Prodávající nezajišťuje Kupujícímu jakékoli nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další, a jejich zajištění a používání je výhradní odpovědností Kupujícího. Kupující nese veškeré náklady spojené s přístupem k Webu velkoobchod.dogsie.cz. Prodávající neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Kupujícího během používání Webu velkoobchod.dogsie.cz.

4.8.       Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli zrušit. To nemá vliv na již uzavřené Kupní smlouvy.

4.9.       Prodávající je bez udání důvodu a dle vlastního uvážení oprávněn zablokovat nebo zrušit kdykoliv Uživatelský účet, a to zejména na základě podezření ze zneužití Webu velkoobchod.dogsie.cz nebo při porušení těchto Obchodních podmínek Kupujícím nebo v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

4.10.    Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled Webu velkoobchod.dogsie.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k jeho používání. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli.

4.11.    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody či újmy, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Webu velkoobchod.dogsie.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům Uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty či újmy. Provozovatel se vylučuje jakékoli záruky, že přístup na Web velkoobchod.dogsie.cz bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web velkoobchod.dogsie.cz nebo k jeho části, a to z jakéhokoli důvodu, přičemž Uživateli v souvislosti s tím nevznikají jakékoli nároky.

4.12.    Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Uzavření Kupní smlouvy

5.1.       Veškerá prezentace Zboží umístěná Webu velkoobchod.dogsie.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží.

5.3.       Ceny Zboží určeného pro zasílání po ČR jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně ceny dopravy a nákladů spojených s balením Zboží, kromě ceny případného pojištění zásilky.

5.4.       Nabídka Zboží a ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.5.       Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •  objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 •  způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží,
 •  informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, a
 •  údaje o Kupujícím (jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení Zboží, e-mail, telefon, případně další, jak jsou vyžadovány příslušným formulářem)

(dále společně jen jako „Objednávka“)

5.6.       Způsob učinění Objednávky Zboží – Zboží vloží Kupující v rámci Webového rozhraní obchodu do košíku (dále jen „Košík“) na Webu velkoobchod.dogsie.cz. V Košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží a následně v Pokladně zvolit způsob platby a zvolit způsob dodání.

5.7.       Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

5.8.       Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit Objednávku“. Odesláním Objednávky Prodávajícímu Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost si jejich text stáhnout a uložit, nebo se s nimi kdykoli seznámit na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Kupující zároveň potvrzením Objednávky potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na Webu velkoobchod.dogsie.cz.

5.9.       Veškeré Objednávky odeslané prostřednictvím Webu velkoobchod.dogsie.cz jsou závazné a neodvolatelné. Pokud není stanoveno jinak, je Objednávka platná a účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla Objednávka odeslána Prodávajícímu. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

5.10.    Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky ve smyslu akceptace návrhu smlouvy.

5.11.    K uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází až poté, co Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mail uvedený v Uživatelském účtu nebo Objednávce zprávu s Potvrzením Objednávky (akceptuje Objednávku). (viz. “Uzavření smlouvy” ve článku 2 Obchodních podmínek). Prodávající není povinen Objednávku akceptovat (zejména v případě, že Zboží není skladem, nebo v případě, že Zboží bylo v důsledku technických chyb nabízeno na Webu velkoobchod.Dogsie za zjevně chybně uvedených podmínek, např. za nepřiměřeně nízkou cenu); o tomto Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.

5.12.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky). V takovém případě k uzavření Kupní smlouvy dochází až dodatečným Potvrzením Objednávky Prodávajícího zaslaným po obdržení dodatečného potvrzení Kupujícího.

5.13.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření, pokud došlo vinou technické chyby Webu velkoobchod.Dogsie k chybnému zobrazení nabídky Zboží a v návaznosti na to k uskutečnění Objednávky Kupujícím za podmínek, za kterých Prodávající zjevně nezamýšlel Kupní smlouvu uzavřít – typicky v případech, kdy se na Webu velkoobchod.Dogsie v důsledku technické závady zobrazuje kupní cena Zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě Zboží. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí písemně (e-mailem); Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou kupní cenu, kterou Kupující již uhradil na základě Kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu v případě zájmu v takovém případě poskytne potřebnou součinnost, aby Kupující mohl s Prodávajícím uzavřít novou Kupní smlouvu ohledně Zboží, které co možná nejvíce odpovídá jeho potřebám. Možnosti Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách.

5.14.    Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnická práva k tomuto Zboží. Kupující se na základě Kupní smlouvy zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

5.15.    Provozovatel umožňuje Kupujícímu, aby Kupní smlouvu uzavřel s Prodávajícím v prospěch třetí osoby (tj. aby Zboží na základě Kupní smlouvy bylo dodáno třetí osobě označené Kupujícím v rámci Objednávky). Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Kupující potvrzuje, že si je vědom, že i v takovém případě je smluvní stranou Kupní smlouvy právě Kupující (nikoli třetí osoba, které bude Zboží dodáno), a kupní cenu Zboží je povinen zaplatit Kupující.

5.16.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.17.    Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající.

6. Cena Zboží a platební podmínky

6.1.       Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 •  bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený níže v tomto odstavci (dále jen „Účet Prodávajícího“). Při tomto způsobu platby je zapotřebí, aby Kupující vyčkal na Potvrzení Objednávky emailem (akceptaci Objednávky) a následně uvedl při zadávání platby jako variabilní symbol číslo Objednávky uvedené v Potvrzení Objednávky.

Účet Prodávajícího: č. 2801040976/2010 vedený pobočkou Fio banky – platí pro platby v CZK za Zboží dodávané do ČR

6.2.       Volbu způsobu platby závazně volí Kupující v Objednávce Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

6.3.       Splatnost – V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do konce kalendářního měsíce (tj. do uzávěrky), ve kterém bylo Zboží objednáno.

6.4.       Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.5.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, případně v Uživatelském účtu.

7. Přeprava a dodání Zboží

7.1.       Jednotlivé Zboží je expedováno zpravidla do 48 hodin od uzavření Kupní smlouvy. O tomto a dodací době je Kupující informován prostřednictvím Webu velkoobchod.dogsie.cz a/nebo v Potvrzení Objednávky.

7.2.       Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce. Kupující je oprávněn zvolit jeden ze způsobů přepravy a dodání Zboží, které jsou nabízeny na Webu velkoobchod.dogsie.cz v době odesílání Objednávky.

7.3.       Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Článek 8.1 tímto není dotčen.

7.4.       Prodávající Zboží odešle Kupujícímu až v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky.

7.5.       Veškeré termíny dodání uvedené na Webu velkoobchod.dogsie.cz nebo v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Kupujícího v případě zpoždění při dodání Zboží. V případě, že Prodávající nebude schopen z různých důvodů dobu dodání Zboží uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, na Webu velkoobchod.dogsie.cz nebo v Potvrzení Objednávky dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného Zboží.

7.6.       Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující o tomto informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím Webu velkoobchod.dogsie.cz. Informace o skladovosti u nabízeného Zboží na Webu velkoobchod.dogsie.cz se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.

7.7.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen k převzetí Zboží nebo není přítomna Kupujícím určená osoba starší 18 let nebo Kupující není v době dodání Zboží schopen uhradit Cenu, nebo nevyzvedne-li si Kupující uloženou zásilku apod.) nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení,  předem Prodávajícímu, a to v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.8.       Zboží je doručováno vždy na Kupujícím uvedenou adresu v Objednávce. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

7.9.       Ceny jednotlivých způsobů doručení Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní obchodu v rámci formuláře Objednávky. Změní-li Kupující adresu pro dodání Zboží nebo způsob doručení Zboží přímo u některého z poskytovatelů přepravních služeb, je výslovně ujednáno, že Prodávající v takovém případě řádně dodal Zboží Kupujícímu v řádném termínu, tj. v souladu s Objednávkou a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, ledaže okamžik doručení Zboží Kupujícímu nelze ujednat dohodou stran odlišně od zákona.

7.10.    Doručování je zajišťováno v pracovních dnech – k doručení Zboží dojde nejdříve následující den po expedici Zboží Prodávajícím a v průběhu běžné pracovní doby a dále podle podmínek Kupujícím zvolené přepravní služby. O odeslání a doručování Zboží je Kupující informován přímo zvolenou přepravní službou formou sms, ev. e-mailem, dle podmínek příslušného přepravce.

7.11.    Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V těchto případech doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby škodní protokol a pořídit fotodokumentaci. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího (ohledně uplatňování nároků z vad viz článek 9 Obchodních podmínek).

7.12.    Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá Zboží, které má odeslat, Kupujícímu, který je Spotřebitelem až, jakmile mu věc předá dopravce.

8. Práva z vadného plnění

8.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.       Prodávající poskytuje na dodané Zboží záruku, že bude Zboží po níže uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, a to:

 • u Zboží určeného ke konzumaci (krmiva) do dne spotřeby uvedeného na obalu výrobku,
 • u ostatního spotřebního Zboží v délce 24 měsíců

Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) Zboží.

8.3.       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na Zboží vada, má Kupující právo na reklamaci za podmínek uvedených níže.

8.4.       Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, nebo přírodními živly, nebo bylo Zboží poškozeno běžným opotřebením.

8.5.       Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) Zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy Zboží převzal, informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to uplatněním práv z vadného plnění, jak uvedeno níže v tomto článku.

8.6.       Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě prováděné reklamy;
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.7.       Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

8.8.       Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.

8.9.       Ustanovení uvedená v čl. 9.6. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

8.10.    Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a Kupující je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika za případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového Zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá Kupujícímu objednané Zboží tak, aby v době zaslání Kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby. Kupujícímu se doporučuje před podáním krmiv důkladně přečíst obsah složení výrobků.

8.11.    Nároky Kupujícího z vadného plnění:

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu Zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 3. Kupující nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud neoznámil Prodávajícímu vadu Zboží včas.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.12.    Uplatňování nároků Kupujícím (reklamace):

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci včetně reklamovaného Zboží.
 2. Kupující je povinen oznámit vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 3. Kupující je povinen pro uplatnění práva z vad Zboží prokázat jeho nákup (uzavření Kupní smlouvy), a to zejména příslušným účetním či jiným dokladem.
 4. Uplatní-li Kupující právo z vady Zboží, potvrdí mu Prodávající v písemném potvrzení, kdy právo Kupující uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, o době trvání provedení opravy, případné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. O reklamaci Prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu po jejím učinění, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamované Zboží.
 6. O vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede zejména datum vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum převzetí opraveného Zboží Kupujícím, příp. další relevantní údaje.
 7. V případě, že je reklamace Kupujícího oprávněná, má Kupující právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil za účelem oprávněného uplatnění svých práv z vad Zboží (tj. zejména náhrada poštovného). Kupující požádá o náhradu těchto nákladů prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího vase@dogsie.cz, a přiloží zejména doklady prokazující oprávněnost jeho nároku na náhradu nákladů reklamace, včetně čísla bankovního účtu, na který mají být náklady uhrazeny. Posouzení oprávněnosti nároku Kupujícího provede Prodávající.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením plné kupní ceny Zboží a převzetím Zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Česká potravinářská inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

9.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6.    Kupující prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným v Kupní smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Prodávajícímu a v tomto ohledu již Prodávající, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

10. Řešení spotřebitelských sporů

10.1.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy vase@dogsie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2.    V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

10.3.    K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

11. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.    Informace o zpracování osobních údajů Kupujících v souvislosti s užíváním Webové stránky a uzavíráním a plněním Kupní smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný zde. Podmínky užívání cookies jsou k nahlédnutí zde.

12. Duševní vlastnictví

12.1.    Slovní spojení Dogsie je chráněno jako ochranná známka Prodávajícího, č. přihlášky 542721, zaregistrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Grafické vyobrazení označení Dogsie (logo) je chráněno autorským právem, přičemž příslušná práva k tomuto označení v mezích českého právního řádu vykonává Prodávající. Prodávající je dále držitelem doménového jména https://velkoobchod.dogsie.cz. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena.

12.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webu velkoobchod.dogsie.cz, včetně veškerých textů a materiálů uveřejněných v souvislosti s nabízeným Zbožím, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. osobou oprávněnou vykonávat právo tato díla užít je Prodávající. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

12.3.    Uživatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho účelovým určením.

13. Doručování

13.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu, případně v Objednávce.

13.2.    Zpráva je doručena:

13.2.1.   v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

13.2.2.   v případě doručování osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

13.2.3.   případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

13.2.4.   v případě doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u poskytovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13.3.    Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Kupující, který má vlastní Uživatelský účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Uživatelském účtu.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.    Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, a veškeré právní poměry z nich vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, a to i v případě, že právní poměr zahrnuje mezinárodní prvek.

14.2.    Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli libovolně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webu velkoobchod.dogsie.cz. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti.

14.3.    V případě sporu vzniklého v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo Kupní smlouvou budou k jeho posuzování a rozhodování příslušné soudy České republiky, a to i v případě, že právní poměr obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.4.    Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.5.    Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Kupní smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

14.6.    Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 občanského zákoníku.

14.7.    Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Kupní smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.

14.8.       Změny a doplňky Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

14.9.       V době Uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.

14.10.        Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00

adresa elektronické pošty: vase@dogsie.cz

telefonní spojení: +420 775 197 927

14.11.        Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2019.

Nákupní košík
Přejít nahoru